Német Nyelvi Verseny

Német Nyelvi Verseny

A 2020 februárjában tartandó Táncsics Német Nyelvi Verseny segédanyaga a felkészüléshez.

Nyelvtani anyag:
Főnevek:
A főnevek neme és többes száma; a főnevek nemek szerinti csoportosítása
a főnevek és az esetrendszer (alany, tárgy, birtokos, részes)
a főnevek ragozása a határozott (der,die, das) és határozatlan névelő (ein/eine), valamint a tagadó (kein/keine) és a birtokos névmás(mein, dein,…) után
A birtokviszony és a birtoklás (gehören+D; haben+A, birtokos eset; von) kifejezése
Összetett szavak
Földrajzi nevek

Igék:
Az ige: főige és segédige (időbeli és módbeli segédige)
Az igeragozás: szabályos és tőhangváltós igék
A sein, haben, werden ragozása és jelentéskörei
A módbeli segédigék (können, müssen, wollen, dürfen, mögen/möchten, sollen)
A felszólító mód: a felszólítás kifejezése
Egyszerű és igekötős igék
Visszaható igék
Igeidők: jelen és jövő idő; múlt idők: Präteritum és a Perfekt
Az ige vonzatai
Az es gibt szerkezet

Melléknevek:
Alap-, közép- és felsőfok.
A hasonlítás (wie/als)

Számnevek
Tőszámnevek
Sorszámnevek; A dátum kifejezése
Határozatlan számnevek (viel/viele, wenig/wenige)

Elöljárószók:
A tárgyesettel álló elöljárószók
A részes esettel álló elöljárószók
A tárgy- és részes esettel álló elöljárószók

Névmások:
A személyes névmások és ragozásuk
A visszaható névmások és ragozásuk
A birtokos névmások és ragozásuk
A kérdő névmások: Wer? Was? és ragozásuk; a Wer? Was? elöljárószós szerkezetben (Worüber? Wovon? Stb.)
A névmási határozószók: darüber, davon, stb.
Welcher? Was für ein?
A man általános névmás

Kötőszók:
Egyenes szórenddel álló kötőszók: und, sondern, oder, denn, aber
Fordított szórenddel álló kötőszók: dann, trotzdem, deshalb, sonst
Mellékmondati szórenddel álló kötőszók (KATI): dass, weil

Kérdőszók
Wie? Wann? Warum?; Wo? Wohin? Woher?; Seit wann? Wie lange?
Eldöntendő és kiegészítendő kérdés

Tagadás
Nein, nicht, kein, nicht mehr, noch nicht, nichts

Szókincs/Témák
1. Über Sie/dich (Vorstellung)
2. Familie
3. Dein Zuhause
4. Schule
5. Tagesablauf
6. Freizeit, Hobbys
7. Sport
8. Gesundheit
9. Essen/ Essen gehen (Ernährung)
10. Einkauf und Dienstleistungen
11. Kleidung und Mode
12. Kommunikation
13. Computer und das Internet
14. Verkehr
15. Urlaub
16. Wetter

A fenti tartalom letölthető pdf formátumban itt.